Vedtægter

 • Forside

  Forenings navn: Helping Humanity

  Foreningstype: Frivillig forening

  Forening etableret: 9. februar 2015

  Vedtægtsændringer vedtaget d.: 29. juni 2018

  Webadresse: https://www.helpinghumanity.dk

  E-mail: info@helpinghumanity.dk

  Facebook: https://www.facebook.com/helpinghumanitydk

  Twitter: https://twitter.com/HHDenmark

  CVR Nr.: 36231874

  P Nr.: 1020073779

 • § 1. Navn og hjemsted

  • 1. Navn og hjemsted

  1.1     Foreningens navn er Helping Humanity (HH), CVR nr. 36231874.

  1.2     Foreningen er stiftet 09. februar 2015.

  1.3     Foreningen har hjemsted i Høje Taastrup Kommune.

 • § 2. Foreningens formål

  HH er en velgørenhedsorganisation som ikke har økonomiske, politiske eller religiøse interesser.

  2.2     Det er foreningens formål at støtte velgørenhedsprojekter relateret til uddannelse, sundhed, katastrofer og socialøkonomiske velstand uden hensyntagen til religion, hudfarve og etnicitet.

  2.3     At støtte projekter i samarbejde med velrenommerede nationale såvel som internationale organisationer.

  2.4     Foreningens aktiviteter varetages af bestyrelsen, som er den øverste instans.

  2.5     At gennemføre interkulturelle arrangementer.

 • § 3. Foreningens vedtægter

  Foreningens vedtægter og senere ændringer i vedtægterne skal godkendes af Central Executive Committee (CEC), jf. §9.1.

 • § 4. Medlemskab

  4.1     Medlemskab af CEC kan kun opnås via invitation og en afstemning i det til ethvert tidspunkt siddende CEC med opnåelse af minimum 2/3 flertal ud af de fremmødte. Dog skal stemmeprocenten være minimum på 70 %. Hvis man ikke er personligt tilstede under mødet, så kan stemmeafgivelse kun foregå via e-mail til et bestyrelsesmedlem.

  4.2     Ekskludering af et medlem af CEC medlem kræver en afstemning i den til enhver tid siddende CEC med minimum 2/3 flertal for ekskludering af medlemmet.

  4.3     Menigt medlemskab af HH fordrer at medlemmet skal have indbetalt det til ethvert tidspunkt fastlagte medlemskontingent af HH

  4.4     Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og retningslinjer fra bestyrelsen.

  4.5a   Som menige medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, vedkende sig nærværende vedtægter og godkendes som medlemmer af CEC.

  4.5b   En familie med samme bopæl kan optages som menige medlemmer med den af bestyrelsen fastsatte familiemedlemskontingent.

  4.5c   En virksomhed eller forretning kan optages som medlem med den af bestyrelsen fastsatte medlemskontingent.

  4.6     Menige medlemmer har ikke stemmeret i HH.

  4.7     Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent én gang årligt.

  4.8     Kontingent betales forud og refunderes ikke ved udmeldelse.

  4.9     Et medlem – både menig medlem og CEC medlem – er udtrådt når medlemmet ikke har betalt kontingent i 3 mdr. i træk.

  4.10   Et CEC medlem er udtrådt når medlemmet ikke har deltaget i 3 månedlige CEC møder i træk. Dog kan CEC medlemmer sende en ansøgning til den til enhver tid siddende bestyrelse med en begrundelse for hvorfor mødeaktiviteten er afvigende og hvornår forholdet forventes at blive bragt i orden. CEC træffer herefter en afgørelse via et simpelt flertal og på baggrund af ansøgningen.

  4.11   Et CEC medlem er udtrådt når medlemmet ikke har deltaget i minimum 50 % af de afholdte CEC møder i løbet af et kalenderår.

  4.12   CEC kan ekskludere et medlem uden at der gives en begrundelse herfor.

  4.13   Et ekskluderet medlem kan ikke anke sin eksklusion.

  4.14   Et æresmedlemskab kan gives til de medlemmer, der ikke opfylder krav til at være CEC medlemmer. Denne gruppe kan bestå af medlemmer der betaler minimum 100 Kr. i medlemskab/måned og som tidligere har været medlem af CEC eller har ydet en ekstraordinær indsats for HH. Medlemskab kan opnås ved et simpelt flertal ved en afstemning i blandt CEC medlemmer.

 • §5. Generalforsamling

  5.1     Foreningens daglige anliggender varetages af bestyrelsen valgt af CEC.

  5.2     Kun CEC kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

  5.3     Bestyrelsen er inden for vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens operationelle anliggender.

  5.4     Den årlige generalforsamling afholdes hvert år indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til CEC medlemmer via deres oplyste e-mail adresse. Dog skal den årlige generalforsamling indkaldes senest 13 måneder efter den sidste generalforsamling. Det er medlemmets egen pligt at oplyse en gyldig e-mail adresse.

  5.5     Kun CEC medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt evt. personer indbudt af minimum 2/3 flertal af CEC.

  5.6     Det er CEC koordinatoren der kan indkalde til den årlige generalforsamling. I CEC koordinatorens fravær skal formanden indkalde til den årlige generalforsamling.

  5.7     Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være CEC koordinatoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  5.8     Betaling for medlemskabet skal være foretaget minimum 14 dage før stemmeafgivelse. 

  5.10   Der skal vælges en CEC koordinator til generalforsamlingen for 1 år af gangen.

  5.11   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens/formandens årsberetning.
  • Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse i henhold til § 6.
  • Valg af CEC koordinator
  • Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
  • Evt.

   

  5.12   CEC vælger en dirigent ved simpelt flertal til at lede forhandlingerne.

  5.13   Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

  5.14   Generalforsamlingen træffer beslutninger ved flertal som nævnt i § 9.1

  5.15   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af CEC koordinatoren, og skal indkaldes inden 1 måned, når mindst 1/3 af medlemmer skriftlig stiller krav herom.

 • §6. Foreningens daglige ledelse

  6.1     Bestyrelsen vælges af CEC medlemmer.

  6.2     Bestyrelsen kan kun bestå af CEC medlemmer.

  6.3     Bestyrelsesmedlemmer må ikke besidde poster i et politisk parti eller i en anden velgørenhedsorganisation.

  6.4     Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 3 til 5 medlemmer.

  6.5a   Bestyrelsens medlemmer skal bestå af formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan suppleres med en næstformand og PR manager. Hvis næstformandsposten fravælges, så agerer sekretær som formand i fravær af formanden.

  6.5b   Under en valgperiode (efter valg) kan bestyrelsen vedtage at udvide bestyrelsen med yderligere bestyrelsesmedlemmer iht. §6.5a

  6.6     Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen.

  6.7     Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger samt krav beskrevet i dokumentet ”Roller og ansvar” og ”Adfærdskodeks”, som godkendes af CEC ved simpelt flertal.

  6.9     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  6.10   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede inkl. formanden.

  6.11   Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald er det næstformanden der leder forhandlingerne.

  6.12   Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

  6.13a Ved en eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  6.13b Det er formandens pligt at evaluere andre bestyrelsesmedlemmers arbejde. Formanden kan indstille til omvalg for en bestyrelsespost, hvor bestyrelsesmedlem ikke skønnes at bruge den fornødne tid til at gennemføre opgaver for den pågældende bestyrelsespost. Et eventuelt omvalg kan kun gennemføres såfremt der opnås et flertal iflg. §9.1 for omvalg ved afstemning i CEC.

  6.14   Bestyrelsen kan nedsætte en række underudvalg til at varetage diverse arbejdsopgaver.

  6.15   Bestyrelsen udarbejder retningslinjer ”Roller & Ansvar” for de pligter bestyrelsesmedlemmer og underudvalg skal varetage. Retningslinjer skal godkendes af et simpelt flertal af CEC medlemmerne.

 • §7. Regnskab og revision

  7.1     Foreningens formue skal til enhver tid anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

  7.2     Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

  7.3a   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

  7.3b   Kasseren kan føre regnskab med hjælp fra andre HH medlemmer. Dog skal der indhentes forudgående skriftlig tilladelse fra den til enhver tid siddende bestyrelse. Det er dog stadig kasserens ansvar at regnskabet føres korrekt.

  7.4     Ved overførsler skal kasseren oprette transaktioner/kuvert i netbank, og denne kuvert skal godkendes af et andet bestyrelsesmedlem.

  7.5     Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

  7.6     Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

  7.7     Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

  7.8     Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

 • §8. Tegningsregler

  8.1        Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med CEC Koordinatoren

 • §9. Vedtægtsændringer

  9.1       Med mindre andet er nævnt, så kan vedtægtsændringer vedtages ved generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • §10. CEC

  10.1   CEC består af følgende stiftende medlemmer. Navnene er angivet i alfabetisk orden:

  ·         Asif Malik ·         Saiqa Razi
  ·         Ehtesham Muhammad ·         Salman Daud Chattha
  ·         Hadi Khan ·         Saqib Tasneem
  ·         Naila Waseem ·         Syed Ibrar Hussain
  ·         Nazia Tabassum ·         Tanveer Masood
  ·         Rezwan Basheer ·         Umair Ijaz Dar
  ·         Saba Naureen ·         Waseem Malik

   

  10.2   Den samlede CEC kan maksimalt bestå af 19 personer.

 • §11. Opløsning

  11.1   Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal i CEC på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

  11.2   Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Donationer kan overføres ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay. Du bedes mærke din donation med det projekt du gerne vil støtte.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay: 91 250 777